Hus­re­gler for Sta­vanger Rockeri

Sta­vanger Rock­eri har åpent hver dag mandag — søndag 07 0023 00. Utenom disse tider skal ikke bygget benyttes.

Foruten sunn for­nuft, føl­ger under Sta­vanger Rock­eri sine hus­re­gler som til enhver tid gjør seg gjeldene for alle som benytter/​oppholder seg i lokalene:

 1. Sta­vanger Rock­eri sine lokaler er til for øving, ikke til fes­t­ing eller som opphold­srom.
  Aktiviteter som skjer i bygget skal være relatert til musikkutøvelse og Sta­vanger Rock­eri ønsker ett begrenset inntak av alko­hol. Punk­tet med begrenset inntak må tolkes med sunn for­nuft, da det å nyte en øl under øving ikke er for­budt. Bruk av øvrige rus­mi­dler forbudt.

 2. Sta­vanger Rock­eri tillater ikke røyk­ing i noen av sine lokaler

 3. Øvingsloka­lene som benyttes skal behan­dles med respekt, ryd­dighet og ved­like­holdes. Søp­pel skal ryd­des etter hver øving, gulv vaskes regelmes­sig og gulv/​vegger osv. holdes ren for enhver form for per­ma­nent påføring. Alle for­mer for løse gjen­stander som bord, stoler osv. er imi­dler­tid tillatt.

 4. Ethvert band som øver må stå oppført med en hov­ed­kon­tak­t­per­son som er ans­varlig for rom­met i hen­hold til hærverk og ans­varlig for at leiesum kom­mer inn til avtalt tid. I så måte bes hovedkontaktpersonen(e) opp­for­dre og videre­føre reg­lene til de øvrige bandmedlemmene.

 5. Felles opphold­srom (heretter kalt ‘kaf­fe­hjørne‘) er et kollek­tivt ans­var å holdes ryd­dig. Møbler, kaf­fe­trak­ter etc. skal benyttes med nor­malt bruk og band må selv rydde opp etter seg.

 6. Park­er­ingsplass og ute området på bak­si­den av bygget skal i hov­ed­sak ikke være et tilholdssted/​oppholdssted. Band opp­for­dres til å holde seg i øvingslokalet samt evt. benytte kaf­fe­hjør­net ved behov. Det ønskes ikke opp­sam­ling av band/​musikere/​personer på ute området og dette fun­gerer som en veile­dende hov­e­dregel. Biler skal heller ikke park­eres utenom benyt­tende øvingstider.

 7. Sta­vanger Rock­eri sine lokaler skal som hov­e­dregel kun benyttes av betal­ende medlem­mer.
  Band får likevel lov til å ha besøk men dette er under ban­dets eget ans­var. Dyr er ikke tillatt.

 8. Alle som oppholder seg i Sta­vanger Rock­eri sine lokaler har krav på et best mulig miljø. Det opp­for­dres der­for sterkt til å behan­dle alle med respekt og åpen­het til tross for ulikheter. Enhver form for kon­frontasjon skal meldes til Sta­vanger Rockeri.

 9. Enhver per­son som benyt­ter Sta­vanger Rock­eri sine lokaler har et eget ans­var med å sette seg inn i gjeldende aktuelle rømn­ingsveier og nødut­ganger. Også annen infor­masjon vedrørende byg­gsikker­het er hver enkelt sitt eget ans­var. Infor­masjon og ret­ningslin­jer finnes i skriftlig form og fås ved hen­ven­delse til Sta­vanger Rockeri.

 10. Disse reg­lene er gjeldende fra novem­ber 2013 og frem til annen infor­masjon blir offentlig gitt. Ethvert brudd på reg­lene fører til advarsel og ved grove til­feller også umid­del­bart opphør av leiekontrakten.

ØNSKER DU Å SØKE OM ØVINGSLOKALE?
Søk­nad­skjema